คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 86/2557 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 23/2558 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2404 คน
download 110 คน