ประกาศกกร. เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องสูบน้ำ ปี 2557 ลงวันที่ 27 มกราคม 2557

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว
สินค้าอื่นๆ -> เครื่องวัดความชื้นข้าว
สินค้าอื่นๆ -> เครื่องสูบน้ำ
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 131 ตอนพิเศษ 30ง ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 783 คน
download 9 คน