ประกาศกกร. เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2557 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 131 ตอนพิเศษ 18ง ลงวันที่ 27 มกราคม 2557
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1021 คน
download 95 คน