ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทดสอบต้นแบบมาตราวัดปริมาตรน้ำ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 165ง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1554 คน
download 141 คน