ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 07 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 130 ตอนพิเศษ 175 ง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556
จำนวนมาตรา/ข้อ : 15 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึง กับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2712 คน
download 404 คน