ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 129 ตอนพิเศษ 146ง ลงวันที่ 21 กันยายน 2555
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 5144 คน
download 529 คน