ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอนที่ 176 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534
จำนวนมาตรา/ข้อ : 27 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายหลักของ
ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการเงินและการพัสดุ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 6808 คน
download 1057 คน