ประกาศสกกร. เรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแล และติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> กำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแล และติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการ
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2553 - 27 สิงหาคม 2553
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 127 ตอนพิเศษ 77ง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2553
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 748 คน
download 8 คน