ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วย การเปรียบเทียบคดีและการปล่อยชั่วคราวตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 26 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 2571 คน
download 315 คน