ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าเป็นเครื่องชั่ง พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 607 คน
download 48 คน