ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัด พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 126 ตอนพิเศษ 99 ง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1505 คน
download 208 คน