ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ ที่ให้มีการรับรองแล้ว เมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่แห่งใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงใหม่ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 126 ตอนพิเศษ 157 ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1697 คน
download 176 คน