ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 29 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนพิเศษ 97ง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 876 คน
download 36 คน