กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดให้สารกาเฟอีนเป็นโภคภัณฑ์ควบคุมและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2545

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 119 ตอนที่ 120ก ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2011 คน
download 504 คน