กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 13 มีนาคม 2535 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่มที่ 109 ตอนที่ 20 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2049 คน
download 536 คน