กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 กรกฎาคม 2525 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : (ฉบับพิเศษ) เล่ม 99 ตอนที่ 91 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2525
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2180 คน
download 288 คน