กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2495) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 เมษายน 2495 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : (ฉบับพิเศษ) เล่ม 69 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 2 เมษายน 2495
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1428 คน
download 291 คน