พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2525

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 กรกฎาคม 2525 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : (ฉบับพิเศษ) เล่ม 99 ตอนที่ 91 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2525
จำนวนมาตรา/ข้อ : 9 มาตรา
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2229 คน
download 419 คน