พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2497

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 มกราคม 2498 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : (ฉบับพิเศษ) เล่ม 71 ตอนที่ 88 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2497
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 มาตรา
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1577 คน
download 312 คน