พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 มิถุนายน 2496 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 70 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2496
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 มาตรา
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1540 คน
download 275 คน