พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2495

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 เมษายน 2495 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : (ฉบับพิเศษ) เล่ม 69 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 2 เมษายน 2495
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 มาตรา
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1557 คน
download 352 คน