ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตราการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 129/ตอนที่ 6 ก/หน้า 32/13 มกราคม 2555
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 877 คน
download 33 คน