ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ.2552 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 126 ตอนที่ 174ง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
จำนวนมาตรา/ข้อ : 10 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   ถูกยกเลิกโดย
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2560
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1094 คน
download 35 คน