ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทัวไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 90 ง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 31 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1813 คน
download 294 คน