ประกาศสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1/2528 เรื่อง กำหนดระเบียบปฏิบัติการยึด ส่งคืน และให้นำไปใช้สำหรับเครื่องชั่งชนิดที่ 6 แบบหน้าปัดเดียว ที่นำเข้าในราชอาณาจักร ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2528

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 07 สิงหาคม 2528 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1340 คน
download 79 คน