ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นำเข้า ขาย และซ่อมส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนัก ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 เมษายน 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 35 ง ลงวันที่ 26 เมษายน 2548
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1634 คน
download 244 คน