ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การตรวจสอบให้คำรับรองนอกสถานที่ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 มิถุนายน 2545 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนที่ 52 ง วันที่ 27 มิถุนายน 2545
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1650 คน
download 124 คน