ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดหน่วยงานที่ให้หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั่งตวงวัด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนที่ 82ง วันที่ 11 ตุลาคม 2544
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1389 คน
download 84 คน