ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดชนิดสินค้าหีบห่อที่ต้องบรรจุสินค้าตามปริมาณที่กำหนด ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 มกราคม 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 131 ง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1338 คน
download 133 คน