ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนักเป็นเครื่องชั่ง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 15 เมษายน 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 139 ง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1496 คน
download 120 คน