ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดตัวอักษรหรือสัญลักษณ์แสดงพิกัดกำลังของเครื่องชั่งตวงวัดและอัตราน้ำหนักของตุ้มน้ำหนัก พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 19 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 32ง วันที่ 19 มีนาคม 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1513 คน
download 125 คน