ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัด ที่ให้ยกเว้นการให้คำรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 43ง วันที่ 21 เมษายน 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 6514 คน
download 1598 คน