ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่เป็นเครื่องชั่งรถยนต์ซึ่งมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 110 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2544
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   ถูกยกเลิกโดย
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่เป็นเครื่องชั่งรถยนต์ ซึ่งมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นดิจิทัล พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่เป็นเครื่องชั่งรถยนต์ซึ่งมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 3365 คน
download 247 คน