ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าที่ต้องซื้อขายหรือจำหน่ายโดยใช้มาตราชั่งในระบบเมตริก พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2543

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทัว ไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 93 ง ลงวันที่ 13 กันยายน 2543
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 2008 คน
download 256 คน