พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2545

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 มกราคม 2546 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 119 ตอนที่ 128 ก ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2545
จำนวนมาตรา/ข้อ : 13 มาตรา
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 4286 คน
download 1576 คน