ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การสั่งเครื่องชั่งตวงวัดเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2513

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 ธันวาคม 2513 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1574 คน
download 144 คน