ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง วิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศกับมาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 195 ง ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2550
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1422 คน
download 156 คน