ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้าและอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่ว ไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 99ง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550
จำนวนมาตรา/ข้อ : 7 ข้อ
Download File :
   ถูกยกเลิกโดย
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้า และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 10170 คน
download 2452 คน