กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 123 ตอนที่ 66 ก วันที่ 26 มิถุนายน 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   ถูกยกเลิกโดย
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
   แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. 2544
   เอกสารแนบท้าย
   ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2563

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 3887 คน
download 727 คน