กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. 2544

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนที่ 12 ก ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544
จำนวนมาตรา/ข้อ : 10 ข้อ
Download File :
   ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2563
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2560
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 3835 คน
download 675 คน