กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนที่ 38 ก ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและค่าทำการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2560
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2519 คน
download 229 คน