ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการการยื่นคำขออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 มกราคม 2546 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 12 ง ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495
   เอกสารแนบท้าย
  กาเฟอีน
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการการยื่นคำขออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 5338 คน
download 922 คน