ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 128/ตอนที่ 88 ก/หน้า 16/8 ธันวาคม 2554
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 921 คน
download 36 คน