ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 128/ตอนที่ 93 ก/หน้า 28/21 ธันวาคม 2554
จำนวนมาตรา/ข้อ : 13 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 841 คน
download 49 คน