ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมของอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๕๐ ก/หน้า ๓๓/๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 750 คน
download 38 คน