ระเบียบว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดยตำแหน่ง พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 129/ตอนที่ 59 ก/หน้า 14/6 กรกฎาคม 2555
จำนวนมาตรา/ข้อ : 10 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 1253 คน
download 127 คน