ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 129/ตอนที่ 123 ก/หน้า 15/21 ธันวาคม 2555
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 734 คน
download 37 คน