ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาชน ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 13 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 128ตอนที่ 96 ก/หน้า 51/30 ธันวาคม 2554
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 615 คน
download 11 คน