ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นของ ผู้แทนภาคประชาชน ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 129/ตอนพิเศษ 194 ง/หน้า 1/25 ธันวาคม 2555
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 975 คน
download 85 คน