พระราชกฤษฎีกา เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 129/ตอนที่ 59 ก/หน้า 7/6 กรกฎาคม 2555
จำนวนมาตรา/ข้อ : 24 มาตรา
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 929 คน
download 66 คน